• Oricine poate solicita copii, adeverințe, extrase din documente care îl privesc existente în evidențele sau/și arhivele instituției publice cu anumite excepții.
• Orice persoană fizică și/sau juridică poate sesiza IP cu privire la încălcarea legii în domeniul său de competență.
• Orice persoană fizică și/sau juridică are dreptul să primească informații/consiliere în domeniul de competență al unei instiuții publice.
• Eliberează copii în baza documentelor existente în arhivele lor, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entități care au dreptul legal de a solicita și a obține aceste informații
Important: pentru a cunoaște datele de contact, programul de audiențe precum și orice alte informații utile, specifice unei anumite instiuții publice, vă recomandăm să accesați fie pagina dedicată acesteia fie să contactați în mod direct autoritatea în cauză.

Extrase din acte normative

Constituția României
Capitolul II – Drepturile și libertățile fundamentale
Dreptul la informație
Art. 31 – (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit.
(2) Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal.
(3) Dreptul la informație nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecție a tinerilor sau securitatea națională.

O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
Petiția este cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice, societăților și regiilor naționale și locale
Art. 6.1. Petițiile greșit îndreptate se trimit în termen de 5 zile de la înregistrare autorităților sau instituțiilor publice care au ca atribuții rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiționarul să fie înștiințat despre aceasta.
Art. 7. Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează
Art. 8 (1) Autoritățile publice sesizate au obligația să comunice petiționarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiției, răspunsul, indiferent dacă soluția este favorabila sau nu.
(2) Pentru soluționarea petițiilor transmise de la alte autorități, termenul de 30 de zile curge de la data înregistrării petiției la autoritatea competentă.
Art. 9 Dacă aspectele sesizate necesită o informare mai amănunțită, conducătorul autorității sau instituției publice poate prelungi termenul de 30 de zile cu cel mult 15 zile, iar în domeniul energiei și gazelor naturale, cu cel mult 30 de zile, cu notificarea prealabilă a petentului.
Art. 10 (1) Dacă un petiționar adresează aceleiași autorități mai multe petiții, sesizând aceeași problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând a  primi un singur răspuns.
Constituie abatere disciplinara și se sancționează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici sau, după caz, potrivit legislației muncii următoarele fapte:
   a) nerespectarea termenelor de soluționare a petițiilor, prevăzute în prezenta ordonanță;
   b) intervențiile sau stăruințele pentru rezolvarea unor petiții în afara cadrului legal;
   c) primirea direct de la petiționar a unei petiții, în vederea rezolvării, fără să fie înregistrată și fără să fie repartizata de șeful compartimentului de specialitate.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Art. 5 (1)
Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:
   a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
   b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
   c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
   d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
   e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
   f) programele și strategiile proprii;
   g) lista cuprinzând documentele de interes public;
   h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
   i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
Art. 7 (1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării.
În cazul în care durata necesara pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunica în termen de 5 zile de la primirea petițiilor.
Art. 21(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice pentru aplicarea legii constituie abatere și atrage răspunderea disciplinara a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului se poate depune reclamație la conducătorul autorității sau al instituției publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată.
(3) Dacă după cercetarea administrativa reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
Art. 22 (1) În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază sau în a cărei raza teritorială se afla sediul autorității ori al instituției publice.
Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de 5 zile.

Acte normative de interes

• Constituția României
• O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001
• H.G. nr.1723 din 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul
• O.G. nr. 33/2002 – privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale
• O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
• O.U.G. nr. 27 din 2003 privind procedura aprobării tacite
• Legea nr. 359 din 2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice și O.U.G. nr. 75/30.09.2004 pentru modificarea Legii nr.359/2004
• Legea nr. 176/2018 privind internshipul în instituții publice