Permisul de armă și muniție

Persoană fizică
     1. Armă letală
     2. Armă neletală
     3. Alte categorii de arme

1. Armă letală
Prima armă letală (acte necesare)

• cerere tip
• act de identitate – copie
• certificat de absolvire unui curs de instruire teoretică și practică pe linie de arme și muniții (art. 14 al. 1, lit. g), din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor – copie
• permis de vânătoare permanent (pentru arme de vânătoare) – copie
• carnet membru vânător vizat pe anul în curs (pentru arme de vânătoare) – copie
• permis antrenor de tir sportiv vizat pe anul în curs (pentru arme de tir sportiv) – copie
• permis sportiv categoria I vizat pe anul în curs (pentru arme de tir sportiv) – copie
• dovada calității de cumpărător autorizat (pentru arme de apărare și pază) conform art. 13, al. 2, din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, respectiv:
            a) demnitarii, magistrații, diplomații, militarii și polițiștii, pe perioada cât sunt în activitate și după încetarea activității, pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu excepția situației în care aceștia și-au pierdut calitatea din motive imputabile lor
b) persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității publice, pe perioada în care au această calitate, cu excepția personalului de pază din cadrul societăților specializate de pază
c) persoanele incluse în programe de protecție a martorilor, pe perioada în care au această calitate.
• taxa prestare serviciu – 100 lei în regim normal (autorizația se emite la 30 de zile) și 300 lei în regim de urgență (autorizația se emite până la 19 zile)
• certificat medical tip (termenul de valabilitate de 6 luni), în care să fie menționat „apt port armă”
certificat de testare psihologică (sau aviz psihologic în termen de valabilitate – 6 luni), în care să fie menționat „apt port armă”
• 2 fotografii mărimea 3/4 cm
• legitimație membru asociație colecționari de arme vizată pe anul în curs (pentru arme de colecție) – copie
• atestat colecționar (pentru arme de colecție) – copie

A douua armă letală și următorele (acte necesare)

• cerere tip
• act de identitate – copie
• permis armă (toate filele înscrise) – copie
• permis de vânătoare permanent (pentru arme de vânătoare) – copie
• carnet membru vânător vizat pe anul în curs (pentru arme de vânătoare) – copie
• permis antrenor de tir sportiv vizat pe anul în curs (pentru arme de tir sportiv) – copie
• permis sportiv categoria I vizat pe anul în curs (pentru arme de tir sportiv) – copie
• dovada calității de cumpărător autorizat (pentru arme de apărare și pază) conform art. 13, al. 2, din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, respectiv:
      a) demnitarii, magistrații, diplomații, militarii și polițiștii, pe perioada cât sunt în activitate și după încetarea activității, pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu excepția situației în care aceștia și-au pierdut calitatea din motive imputabile lor
b) persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității publice, pe perioada în care au această calitate, cu excepția personalului de pază din cadrul societăților specializate de pază
c) persoanele incluse în programe de protecție a martorilor, pe perioada în care au această calitate.
• legitimația de membru al asociației de colecționari de arme vizată pe anul în curs (pentru arme de colecție) – copie
• copie atestat colecționar (pentru arme de colecție) – copie
• taxa prestare serviciu de 50 lei în regim normal (autorizația se emite la 30 de zile) și 100 lei în regim de urgență (autorizația se emite până la 19 zile)

2. Armă neletală
Prima armă neletală (acte necesare)

• cerere tip
• act de identitate – copie
• certificat de absolvire unui curs de instruire teoretică și practică pe linie de arme și muniții (art. 14 al. 1, lit. g), din Legea nr. 295/ 2004 privind regimul armelor și munițiilor – copie
• certificat medical tip (termenul de valabilitate de 6 luni), în care să fie menționat „apt port armă”
• certificat de testare psihologică (sau aviz psihologic, termenul de valabilitate de 6 luni), în care să fie menționat „apt port armă”
• 2 fotografii mărimea 3/4 cm
• taxa prestare serviciu de 100 lei în regim normal (autorizația se emite la 30 de zile) și 300 lei în regim de urgență (autorizația se emite până la 19 zile)

A doua armă neletală și următoarele (acte necesare)

• cerere tip
• act identitate – copie
• permis armă (toate filele înscrise) – copie
• taxa de prestare serviciu de 50 lei regim normal (autorizația se emite la 30 de zile) și 100 lei regim urgență (autorizația se emite până la 19 zile).

Alte categorii de arme: pistoale de semnalizare, arme cu tranchilizante, pistoale de start, arme de panoplie, arme de recuzită, arbalete, arme vechi

Notificare (acte necesare)

• act de identitate – copie
• cazierul judiciar

Persoană juridică
    1. Armă și muniție
2. Prelungire permis de armă

1. Armă și muniție (acte necesare deținere)

Persoanele juridice care dețin, conform Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor și folosesc arme letale și neletale și muniția aferentă, solicită autorizarea deținerii sau/și folosirii lor de la organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială se află sediul, împreună cu următoarele documente, în original și în copie:
• cerere tip
• certificatul de înregistrare fiscală
• actul constitutiv din al cărui obiect de activitate să rezulte că urmează să dețină sau/și să folosească arme și muniții
• certificatul de omologare și dovada deținerii legale, la sediu sau, după caz, la punctele de lucru declarate, a spațiului de depozitare a armelor și a munițiilor letale, dotat cu sisteme de asigurare a securității acestora avizate în condițiile Legii nr. 333/2003
• avizul inspectoratului teritorial de muncă, pentru depozitele destinate păstrării muniției
• contractele de muncă și fișele posturilor persoanelor angajate ca armurieri, cu atribuții de gestionare, administrare și întreținere a armelor și ale persoanelor ce urmează să fie dotate cu arme și muniții pentru executarea atribuțiilor de serviciu
• certificate de cazier judiciar pentru toți conducătorii, asociații, administratorii și celelalte persoane care urmează să desfășoare activități ce implică accesul efectiv la arme și muniții
• dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 14 al. (1) lit. e) și g) din lege, prin certificate de absolvire a unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor
• certificat medical și fișă de examinare psihologică, pentru persoanele fizice care vor desfășura activități ce implică accesul efectiv la arme și muniții
• în cazul unei societăți specializate de pază, contractul de prestări de servicii încheiat de aceasta potrivit Legii nr. 333/2003, din care să rezulte faptul că urmează să desfășoare una dintre activitățile care necesită folosirea de arme letale sau arme neletale supuse autorizării, respectiv a munițiilor corespunzătoare, precum și plan de pază aprobat de structura de ordine publică din cadrul organului de poliție competent teritorial, anexat la fiecare contract de prestări de servicii pentru pază și protecție, în care este menționat în mod obligatoriu numărul de posturi pentru care se solicită pază înarmată în cazul persoanelor juridice care dețin poligoane de tragere conform art. 85 din lege, planul de dotare cu arme și muniții
• dovada achitării tarifului prevăzut de lege pentru prestarea serviciului solicitat de 300 lei regim normal (autorizația se emite în maxim 30 zile) și 500 lei în regim de urgență (autorizația se emite în maxim 10 zile)
sau
• împuternicire de reprezentare din partea persoanei juridice în cauză cu privire la persoana care depune documentele și solicită autorizația

 2. Permis de armă – prelungire de valabilitate (5 ani) – acte necesare

Notă: termenul de prelungire este de cinci ani
• act identitate – copie
• permis de armă (toate filele înscrise) – copie
• permis de vânătoare permanent (pentru arme de vânătoare) – copie
• carnet membru vânător vizat pe anul în curs (pentru arme de vânătoare) – copie
• permis antrenor de tir sportiv vizat pe anul în curs (pentru arme de tir sportiv) – copie
• permis sportiv categoria i vizat pe anul în curs (pentru arme de tir sportiv) – copie
• dovada calității prev. de art. 13 alin. 2, din legea nr. 295/2004 (pentru arme de apărare și pază)
• certificat medical tip (termenul de valabilitate de 6 luni), în care să fie menționat „apt port armă”
• certificat testare psihologică (sau aviz psihologic, termenul de valabilitate de 6 luni), în care să fie menționat „apt port armă”
• 1 fotografie 3/4

 Precizare: în cazul deținătorilor de arme neletale, este necesară o copie a certificatului de absolvire a unui curs de instruire teoretică și practică pe linie de arme și muniții, conf. art. 57, al. 4, lit. g), din Legea nr. 295/ 2004.

Valabilitatea permisului de armă se prelungește de autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplinește condițiile prevăzute la art. 14 al. (1) lit. c) – f), h) și i) din Legea 295/2004 și prezintă dovada efectuării unei ședințe de tragere anual, într-un poligon autorizat, cu excepția posesorilor de arme de vânătoare

Materiale explozive

Autorizare, deținere, utilizare
Pentru autorizarea efectuării de operațiuni cu materii explozive, persoanele fizice autorizate potrivit  OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și cele familiale, sau persoanele juridice prezintă la inspectoratul teritorial de muncă următoarele acte:
• cerere pentru autorizare, care trebuie să conțină cel puțin: denumirea, sediul și obiectul activității, adresa, numărul de telefon/fax, persoana de contact, precum și tipul materiilor explozive cu care efectuează operațiuni
• de pe certificatul de înregistrare și statutul operatorului economic – copie
• certificatul constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, eliberat cu cel mult 30 de zile anterior datei de solicitare a autorizării
• cazierul judiciar pentru asociați și administratori din care să rezulte că nu au fost condamnați printr-o hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa cu închisoare mai mare de 2 ani pentru infracțiuni comise cu intenție
• planul locației unde se realizează activitatea în care să fie evidențiate amplasarea locurilor de muncă, distanțele dintre obiectivele interioare, distanțele de siguranță, drumuri interioare, căi ferate uzinale, delimitarea teritoriului, căi de evacuare, la scara 1:1000
• schema electrică monofilară de alimentare cu energie electrică a locației unde se desfășoară activitatea
• schema privind modul de asigurare a iluminatului
• planul cuprinzând dotările și amplasarea mijloacelor tehnice pentru combaterea și prevenirea incendiilor
• schema instalației de protecție contra tensiunilor accidentale, inclusiv contra supratensiunilor atmosferice cu precizarea rezultatelor măsurării rezistenței prizelor efectuate la termenul scadent
• descrierea modului de asigurare a pazei și a gardurilor împrejmuitoare acolo unde este cazul
• descrierea modului de asigurare a depozitării materiilor prime și a producției finite
• descrierea modului de asigurare a supravegherii, alarmării și evacuării personalului în caz de pericol
• lista mijloacelor de transport în interiorul depozitului
• lista cu personalul calificat și autorizat să efectueze operațiuni cu materii explozive
• taxa prestare serviciu – 500 lei regim urgență (autorizația se emite în maxim 15 zile) sau 200 lei regim normal (autorizația se emite în maxim 30 zile).

Deținătorii de depozite de materii explozive trebuie să depună, pentru autorizare, la inspectoratul teritorial de muncă, suplimentar documentelor și informațiilor necesare pentru Autorizarea societăți comerciale pentru a efectua operațiuni cu materii explozive (inclusiv articole pirotehnice) și următoarele:
• pentru depozite de explozivi de uz civil, date privind capacitatea maximă de stocare în echivalent TNT, numărul camerelor de stocare și capacitatea acestora, tipul depozitului
• pentru depozite de articole pirotehnice, date privind capacitatea maximă de stocare, conform masei nete de amestec pirotehnic, numărul camerelor și capacitatea acestora, tipul depozitului
• persoanele prevăzute la alin. (1) pot efectua operațiuni cu materii explozive numai după ce, în prealabil, au obținut autorizația
• autorizația prevăzută la alin. (3) se vizează anual de către inspectoratul teritorial de muncă și inspectoratul județean de poliție/direcția generală de poliție a municipiului București
• în vederea obținerii vizelor anuale, persoana autorizată care solicită viza trebuie să depună la inspectoratul teritorial de muncă certificatul constatator de la oficiul național al registrului comerțului prin care se certifică faptul că are același obiect de activitate, precum și declarația pe propria răspundere prin care să menționeze că nu s-au schimbat condițiile inițiale de autorizare. De asemenea, se achită taxa de prestare serviciu menționată anterior

Autoritatea competentă și atribuțiile sale

IPJ - Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase
Temei juridic
Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și cele familiale, sau persoanele juridice

Unitatea competentă: Inspectorat Județean de Poliție prin
Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase (principalele atribuții)

• exercită controlul deținerii, portului și folosirii armelor, munițiilor, materialelor explozive, substanțelor periculoase
• supraveghează modul de efectuare a operațiunilor cu agenți nucleari, bacteriologici sau chimici și asigură intervenția la incidentele din domeniu
• desfășoară activități de cercetare penală împotriva persoanelor fizice sau juridice care au săvârșit infracțiuni la regimul armelor, materiilor explozive, substanțelor periculoase, produselor de protecția plantelor și a materialelor strategice, nucleare, biologice și chimice din competență, precum și prin delegare, pentru cele din competența Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, D.I.I.C.O.T.
• constată și aplică sancțiuni contravenționale la regimul armelor, braconajului cinegetic, materiilor explozive, substanțelor periculoase și a produselor de protecția plantelor
• gestionează aplicația R.N.A.I., privind deținătorii legali de arme și muniții și operațiunile efectuate de aceștia
• autorizație pentru persoane fizice/juridice, pentru procurare, deținere, port și folosire arme de foc și muniție
• exercită controlul modului de deținere, port și folosire a armelor și munițiilor de persoanele fizice/ juridice
• autorizează transferurile de materii explozive pe teritoriul de competență.

 Precizare: o persoană fizică poate fi autorizată în vederea deținerii unui număr nelimitat de arme de vânătoare, de tir sportiv, de colecție, dar numai două arme de apărare și pază ori două arme de autoapărare.

E-mail: arme@ph.politiaromana.ro Această adresă este dedicată primirii corespondenței de la alte unități/instituții, a petițiilor și a documentelor de interes general adresate Serviciului A.E.S.P.